Postup pri dopravnej nehode

Mali ste nehodu? Ako postupovať?

Zavinili ste dopravnú nehodu? Ak nie…

 • na mieste je potrebné vyplniť tlačivo – Správa o nehode. Toto  vyplnené tlačivo  je potrebné doručiť do poisťovne. Náhrada škody je vždy uplatňovaná u poisťovateľa vinníka nehody, prípadne si môžete s poisťovňou dohodnúť na obhliadke škody, ak bolo vozidlo odtiahnuté do servisu, je potrebné nahlásiť miesto kde sa vozidlo nachádza. Je potrebné vyplniť  predtlačený formulár Oznámenie poškodeného o poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia, vypísané tlačivo je potrebné poslať do príslušnej poisťovne vinníka. Obhliadka nie je to isté, ako oznámenie poškodeného o poistnej udalosti. Môžete si objednať obhliadku škody na vozidle u poisťovne vinníka,
 • po spísaní tlačiva odovzdajte tlačivo do poisťovne,
 • na mieste nehody môžete vykonať fotodokumentáciu nehody, rozsahu poškodenia,
 • ak sa Vám nepodarilo zistiť údaje od vinníka, zapíšte si EČV vinníka a podľa evidencie na www.skp.sk (Slovenská kancelária poisťovateľov) je možné zistiť poisťovňu, v ktorej má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Zavinili ste dopravnú nehodu? Ak áno…

 • na mieste nehody je potrebné vyplniť tlačivo – Správa o nehode. Ak ste zodpovedný na škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, poskytnite poškodenému všetky potrebné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre náhradu škody,
 • čo najskôr nahláste poistnú udalosť Vašej poisťovni, v ktorej máte PZP uzatvorené, je to Vaša povinnosť ( do 15 dní po jej vzniku, ak sa nehoda stala na území SR, ak sa stala v zahraničí povinnosť je do 30 dní po jej vzniku).

/ na mieste nehody je potrebné, si zapísať všetky mená adresy všetkých účastníkov dopravnej nehody – vodičov, prípadných svedkov dopravnej nehody. Na mieste nehody môžete vykonať fotodokumentáciu nehody, rozsahu poškodenia, neskôr Vám to môže pomôcť pri poistnom plnení, prípadne objasňovaní dopravnej nehody, máte právo žiadať od vinníka predloženie občianskeho preukazu prípadne vodičského preukazu, alebo ďalšieho dokladu totožnosti – napr. pas a taktiež doklad o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla – zelená, biela karta/.

Potrebné údaje:

 • meno, priezvisko, bydlisko vodiča, ak sa jedná o firemné auto, názov firmy, IČO a bydlisko/sídlo vlastníka vozidla
 • EČV vozidla a typ vozidla
 • v ktorej poisťovni je vinník poistený, číslo dokladu o poistení.

Ak ste zranený – je potrebné zavolať lekársku pomoc, prípadne ju vyhľadať, všetky zranenia nemusia byť prítomné okamžite, napr. z dôvodu šoku, prípadne môže byť prítomné aj vážnejšie vnútorné zranenie.

Ak nie ste zranený – je potrebné zabezpečiť miesto nehody ( varovné svetlá, obliecť reflexnú vestu a umiestniť výstražný trojuholník) a pomôcť ostatným zraneným, ak ku zraneniam došlo ( zavolať lekársku pomoc 155 alebo 112)

Povinnosť zavolať políciu SR:

 • ak nedošlo k dohode medzi účastníkmi dopravnej nehody/ nie je zrejmé ako ku dopravnej nehode došlo
 • ak vinník ušiel z miesta nehody
 • ak došlo ku zraneniu osoby/ osôb alebo úmrtiu
 • vznikla škoda presahujúca výšku 3990 eur
 • vzniklo poškodenie majetku tretích osôb, poškodenie majetku štátu, obcí, poškodenie týkajúce sa výkonu vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic.

Kto je slovenská kancelária poisťovateľov (SKP)

Slovenská kancelária poisťovateľov bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavné úlohy

 • spravuje poistný garančný fond
 • vedie register poistenia zodpovednosti
 • vykonáva hraničné poistenie
 • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
 • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody

Poistný garančný fond

§ 24 Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu:

 • na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba
 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti
 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradí
 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená hraničným poistením
 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie

§ 24a Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu (ďalej len „náhradné poistné plnenie“), ak

 • do troch mesiacov odo dna oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody alebo
 • poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody.

§ 24b Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má právo na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z poistného garančného fondu podľa tohto zákona, aj ak

 • nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda, alebo
 • do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody.